Regulamin salonu

Regulamin świadczenia usług w HANNAH Salon Zdrowia i Urody
ul. Naramowicka 47/115, 61-622 Poznań

§1
Zapisy ogólne

1. Wszystkie usługi świadczone przez HANNAH Salon Zdrowia i Urody, zwanym dalej Salonem, są wykonywane zgodnie z poniższym Regulaminem.
2. Skorzystanie z usługi wykonywanej w Salonie oznacza akceptację Regulaminu bez konieczności jego podpisywania.
3. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej Zabiegiem.
4. Przed przystąpieniem do wykonania Zabiegu pracownik Salonu ma prawo poprosić Klienta w wypełnienia „Formularz Świadomej Zgody na Przeprowadzenie Zabiegu Kosmetycznego”, zwanego dalej Formularzem Świadomej Zgody. Ma to na celu dbałość o bezpieczeństwo Klienta jak i pracownika Salonu.
5. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosowania się do jego postanowień, od momentu przystąpienia do Zabiegu. Niezastosowanie się Klienta do Regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu za przeprowadzony Zabieg.

§2
Klient

1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna. Jeżeli pracowni podejrzewa, że Klient nie jest osobą pełnoletnią, ma prawo poprosić o wgląd do dowodu osobistego Klienta.
2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 14 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela prawnego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania przedłożenia stosownej zgody na piśmie lub nawiązania połączenia telefonicznego z opiekunem osoby niepełnoletniej celem uzyskania wyrażenia zgody na zabieg. Pracownik Salonu może odmówić świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wykonania przez opiekuna osoby niepełnoletniej.

§3
Pracownik

1. Pracownik jest odpowiednio przeszkolony do pracy na zajmowanym stanowisku, jak również posiada wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym danemu stanowisku.
2. Pracownik przed przystąpieniem do wykonania Zabiegu jest zobowiązany do dokonania dezynfekcji swojego stanowiska pracy, rąk i przedmiotów wielokrotnego użytku.
3. Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad przepisów BHP i ppoż.

§4
Higiena i bezpieczeństwo pracy

1. Powierzchnie płaskie będące wyposażeniem Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośrednio kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
2. Pracownik Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, jest wyłączony od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
3. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie dezynfekowane. Jeżeli zachodzi konieczność, zranienie jest zabezpieczone sterylnym opatrunkiem, stosownym do skali zranienia. Jeżeli zachodzi konieczność zabieg jest przerywany i dokańczany w innym terminie, bez dodatkowych opłat, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu rany.
4. W salonie mają zastosowanie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

§5
Zasady wykonywania zabiegów kosmetycznych

1. W trakcie Zabiegów klient ma zapewnioną uwagę osoby wykonującej Zabieg.
2. Przed przystąpieniem do Zabiegu każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik Salonu ma prawo odebrać pisemne potwierdzenie od klienta tzw. Formularz Świadomej Zgody Na Przeprowadzenie Zabiegu. Jeżeli Klient odmówi wypełnienia i podpisania powyższego Formularz Świadomej Zgody pracownik Salonu ma prawo odmówić wykonania Zabiegu.
3. Klienci przed rozpoczęciem Zabiegu mają obowiązek powiadomić Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, układu krwionośnego i limfatycznego, chorobach nowotworowych, chorobach autoimmunologicznych, alergiach, chorobach tarczycy, cukrzycy, ciąży lub okresie połogowym, przebytej żółtaczce lub zarażeniu innymi chorobami zakaźnymi (zarażeniach: wirusowych, bakteryjnych, grzybicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepnięcie krwi, antybiotyków, sterydów, leków z retinoidami (na bazie witaminy A), stanach zapalnych w fazie ostrej, przebytym udarze, posiadaniu protez, amalgamatach lub innych metalowych wkładkach lub implantach w cele, niestandardowych reakcjach na widok krwi, przerwaniu ciągłości tkanek ciała i innych schorzeń stanowiących przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
4. Zatajenie przez Klienta choroby, schorzenia lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie, w powyższym przypadku pracownik Salonu zwolniony jest z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.
5. Jeśli Zabieg wykonywany jest w serii Zabiegów, w późniejszym czasie niż dzień podpisania Formularza Świadomej Zgody, Klient jest zobowiązany do poinformowania pracownika o zaistniałych przeciwwskazaniach, celem wykluczenia powikłań pozabiegowych.
6. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
7. W razie wątpliwości z zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego wykonania.
8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu jeżeli pojawią się wątpliwości, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi, że Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§6
Odpowiedzialność

1. Za wszelkie uszkodzenia Salonu przez Klienta, odpowiada Klient bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osobę niepełnoletnią odpowiada prawny opiekun.
2. Salon ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowo wykonany zabieg.
3. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w trakcie wywiadu poprzedzającego zabieg lub w Formularzu Świadomej Zgody, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu.
4. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli Zabieg został wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

§7
Płatności

1. Klient jest zobowiązany do zapłacenia za wykonane zabiegi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie oraz w internecie pod adresem www.salon-hannah.pl.
2. Ceny Zabiegów wykonywanych w godzinach otwarcia Salonu, są ustalone na podstawie kosztów zużytych materiałów, stopnia trudności i odpowiedzialności oraz czasu wykonywanej usługi. Przedłużenie czasu trwania usługi ze względu na spóźnienie klienta ponad 15 minut lub specjalne wymagania klienta nieprzewidziane w planie przed przystąpieniem do Zabiegu, skutkują podwyższeniem ceny usługi o 40zł za każde dodatkowe 30 minut. Przez plan rozumie się zarezerwowanie terminu wizyty oraz jej długości, na podstawie wybranych przez klienta zabiegów kosmetycznych.
3. W salonie udostępnia się następujące sposoby płatności: płatność gotówką i płatność kartę płatniczą.
4. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
5. Salon może umożliwić wykonanie Zabiegu poza godzinami pracy Salonu, jednakże ma prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 15% wartości ceny regularnej Zabiegu.
6. W salonie dostępne są również karnety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.
7. Salon zastrzega sobie zmianę cen, o czym informuje klientów poprzez stronę internetową i bezpośrednio w Salonie.

§8
Zapisy na Zabiegi

1. Klient ma możliwość zarezerwowania terminu Zabiegu bezpośrednio w Salonie w godzinach pn.: 14.00 – 20.00, wt.-pt.: 9.00 –19.00, sb.: 9.00 – 14.00 lub telefonicznie za pośrednictwem nr: 695 32 68 45.
2. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta. W razie braku anulowania rezerwacji i nie stawienia się na Zabieg, za kolejne rezerwacje za Zabiegi Klient zostanie poproszony o wpłacenie, 50% ceny rezerwowanej usługi, osobiście w Salonie lub przelewem na konto bankowe Salonu: mBank 11 1140 2004 0000 3102 7839 1668.
3. Na zarezerwowany zabieg należy się zgłosić 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
4. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegów zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
5. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
6. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem z przyczyn zależnych od Salonu lub tego samego dnia z przyczyn niezależnych od Salonu. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu, w cenie umniejszonej o 10% jego pierwotnej ceny.
7. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

§9
Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektu, w terminie 5 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie, w formie paragonu lub faktury.
2. Reklamacje składa się osobiście w Salonie lub w formie listu poleconego.
3. Salon nie uznaje reklamacji w przypadku niezadowolenia Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli Zabieg został wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
4. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni.
5. W przypadku uznania reklamacji Salon umożliwi Klientowi ze skorzystania nieodpłatnie z Zabiegu korygującego. Salon może również zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
6. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni.
7. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. W przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

§10
Formularz Świadomej Zgody na Przeprowadzenie Zabiegu Kosmetycznego

1. Salon ma prawo wymagać od klienta wypełnienia dokumentu o nazwie „Formularz Świadomej Zgody na Przeprowadzenie Zabiegu Kosmetycznego”, w którym należy podać dane: imię i nazwisko, PESEL oraz telefon kontaktowy. Kartoteka służy do gromadzenia informacji o przebytych zabiegach oraz stanowi dowód na wyrażenie zgody Klienta na przeprowadzenie Zabiegu, wraz z pełnym poinstruowaniem go o efektach Zabiegu, przeciwwskazaniach do Zabiegu oraz ewentualnych skutkach ubocznych i pielęgnacji pozabiegowej.

§11
RODO

1. Oświadcza się, iż Hanna Ławicka jest administratorem danych w salonie kosmetycznym, HANNAH Salon Zdrowia i Urody, ul. Naramowicka 47/115, 61-622 Poznań zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

§12
Inne postanowienia

1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz używania wyrobów tytoniowych.
2. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
3. Każdy klient ma prawo do wglądu w Regulamin, Cennik oraz Certyfikaty na jakie powołuje się Salon.
4. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania.
5. Wszystkie spory dotyczące świadczonych usług powinny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 04.02.2019.